Privacyverklaring & algemene voorwaarden Enotria Travel

Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie op onze website binden Enotria Travel niet. 
Reserveringskosten: 25€ per dossier  

Privacyverklaring 

Algemene voorwaarden
Reisovereenkomst 
Beschikbaarheid op de website
Reisdocumenten
Betaling
Rente en incassokosten
Annuleren (* + tijdelijke aangepaste voorwaarden i.v.m. Corona)
Annuleren van vluchten
Wijzigingen
Wijzigingen door de reiziger
Klachten
Hinder of last
Aansprakelijkheid en overmacht
Hulp en bijstand
Stichting Garantiefonds Reisgelden


Privacyverklaring Enotria Travel VOF

Merken: Enotria.nl, Reizeninitalie.nl, Italia.nl, Villeincalabria.it, Calabrie.nl

Uw privacy is voor Enotria VOF van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de websites van Enotria allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Enotria Travel.

Bezoeken website
Voor het bezoeken van onze website vragen wij geen persoonlijke gegevens. Telkens wanneer een klant onze website bezoekt, registreren wij wel anoniem het klikgedrag. Dat wil zeggen de webpagina's die de persoon bezoekt, de bestemmingen die worden opgevraagd en op welke pagina de klant onze website weer verlaat. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen statistieken.
Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.
Reserveren van een reis
Voor het maken van een reservering hebben wij een aantal persoonsgegevens van de klant nodig. Uw naam, adres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres worden opgeslagen in ons systeem. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot de reservering zoals verzekeringen, facturen, tickets of het bereiken van de reizigers/thuisblijvers in noodgevallen. In het geval van een boeking worden bepaalde gegevens aan derden verstrekt (alleen namen, geboortedata en mobiele nummer), maar alleen aan partijen die direct betrokken zijn bij uw reis, zoals vliegtuigmaatschappijen, accommodatie-eigenaren en overige partijen die van belang zijn voor een goede organisatie van uw vakantie. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. In ons lokale kantoor in Calabrië zijn we verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de gemeente en de lokale politie.
Nieuwsbrief
Wanneer u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van Enotria Travel en merken, informeren wij u per e-mail over nieuwtjes en aanbiedingen. We sturen de nieuwsbrief maximaal 2 keer per maand.
Wenst u geen nieuwsbrief van Enotria meer te ontvangen? Dan kunt u zichzelf eenvoudig afmelden via onze website of via de nieuwsbrief. 
Feedback
Na afloop van de reis vragen we aan de klant om een digitaal feedbackformulier in te vullen. De feedback van de accommodatie wordt gepubliceerd op onze website onder vermelding van uw voornaam/voorletters (geen achternaam).
Verder ontvangt u per e-mail een uitnodiging om Enotria Travel te beoordelen via Trustpilot. Bij Trustpilot kunt u kiezen om de beoordeling anoniem of onder vermelding van uw naam te plaatsen.
Wet persoonsgegevens
Enotria Travel respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de reservering af te handelen, om u op een snelle en zorgvuldige manier informatie te verschaffen over de geboekte reis.
Wanneer u een reis boekt, worden de persoonsgegevens die u verstrekt door Enotria Travel in een beveiligde database vastgelegd. Derden hebben geen toegang tot deze database. Wanneer u een reservering heeft gemaakt, ontvangt u mails gerelateerd aan uw reservering zoals de bevestiging, facturen, reispapieren, feedback, eventuele betalingsherinnering, eventuele vluchtwijzingen en eventuele vragen/opmerkingen over uw aankomsttijd of andere zaken voor een soepel verloop van de reis.
Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Te allen tijde kunt u uw persoonsgegevens bekijken en wijzigen via uw account op onze website. Indien u niet (meer) wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor toezending van informatie of als u uw account wilt verwijderen of uw gegevens wilt aanpassen, laat het ons weten via een e-mail aan info@enotria.nl.
Uw persoonsgegevens zijn veilig bij Enotria Travel en beveiligd middels een zogeheten Secure Socket Layer (SSL) verbinding. Uw gegevens en de gegevens van uw medereizigers zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Index

Algemene voorwaarden

Reisovereenkomst
De reisovereenkomst is tot stand door het accepteren van de reisvoorwaarden, het verstrekken van de aanvullende gegevens voor de juiste uitvoering van de reis is de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker. Index

Beschikbaarheid op de website
De beschikbaarheid is altijd een moment opname en dient gezien te worden als indicatie. Indien de beschikbaarheid niet overeenkomt met uw boeking dan neemt Enotria Travel per omgaande contact met u op om met een alternatief te komen. Pas op het moment dat de factuur is verzonden is u boeking geheel bevestigd en zal reis doorgang vinden. Mocht het zo zijn dat er in uw reis een vlucht is opgenomen dan dient u op de hoogte te zijn van de voorwaarden van de respectievelijke vluchtmaatschappij.Index

Reisdocumenten
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kart. Indien de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij er geboekt is binnen 2 maanden voor vertrekdatum (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf). Boek u de reis via het internet, dan krijgt u niets meer per post thuis gestuurd. De boekingsbevestiging, factuur en reisbescheiden worden digitaal klaargezet op je persoonlijke pagina. Index

Betaling
Na ontvangst van de bevestiging van de reservering dient de reiziger per omgaande 25% van de reissom te voldoen, vermeerderd met de boekingskosten en eventueel de kosten van de reis- en/of annuleringsverzekering. De reiziger krijgt een eerste factuur.
De tweede factuur met het restant van de reissom, dient de reiziger uiterlijk twee maanden voor vertrek voldaan te hebben. Bij boekingen binnen twee maanden voor vertrek kunnen wij pas reserveren als de gehele reissom bij ons binnen is. Index

Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig de geldelijke verplichting jegens Enotria Travel heeft voldaan is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van 50€,-, tenzij dit bedrag, de incasso werkzaamheden nemende, onbillijk is. Index

Annuleren

*Tijdelijke voorwaarde i.v.m. Corona: kosteloos wijzigen of annuleren d.m.v. SGR voucher of (alleen in overleg met leveranciers) restitutie in het geval er door het ministerie van BuZa een negatief reisadvies (code Rood: "Niet reizen" of code Oranje: "Alleen noodzakelijke reizen") wordt afgegeven voor de geboekte bestemming(-en). Deze speciale voorwaarde geldt niet indien men niet willen reizen vanwege angst/zorgen. Zo lang er geen officieel negatief reisadvies wordt afgegeven, gelden de onderstaande (reguliere) annuleringsvoorwaarden.
Bekijk ook de update op onze wepage Corona

Annuleringen dienen altijd schriftelijk, per aangetekende brief te geschieden. Naast de boekingskosten worden bij annulering de volgende kosten in rekening gebracht:

Indien de annulering plaatsvindt:
Meer dan 2 maanden voor vertrek: 15% van de reissom
Tussen 2 en 1 maand voor vertrek: 50% van de reissom
Tussen 1 maand en 2 weken voor vertrek: 90% van de reissom
Binnen 2 weken voor vertrek: 100% van de reissom
Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, bijvoorbeeld lijndienstreizen, rondreizen en groepsreizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Het annuleren van vluchten (geboekt door Enotria Travel op de betreffende websites) is alleen mogelijk tegen 100% annuleringskosten. Index

Annuleren van vluchten
Het annuleren van vluchten is alleen mogelijk tegen 100% annuleringskosten. Enotria Travel is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen, uitval of klachten mbt vluchten. Index

Wijzigingen
Enotria Travel heeft recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Enotria Travel in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien Enotria Travel door de wijzigingen geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
Enotria Travel moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. De verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijzigingen afwijzen. Het alternatief dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
1. De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
2. De aard en klasse van de accommodatie;
3. De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij even bedoelde beoordeling moet rekening gehouden worden met:
1. De samenstelling van het reisgezelschap
2. De aan Enotria Travel bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
3. De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daarvan, die door Enotria Travel schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd;
4. Bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger als van wezenlijk belang zijn opgegeven.
Enotria Travel mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde, omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
Wanneer Enotria Travel op grond van het bovengenoemde aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijk beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Indien Enotria Travel jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de aansprakelijkheid van Enotria Travel voor andere schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Enotria Travel. In dat geval is zijn aansprakelijk beperkt. IN dit artikel opgenomen uitsluiting en/of beperkingen aansprakelijkheid van Enotria Travel gelden ook ten behoeve van de werknemers van Enotria Travel, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Enotria Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger zich uiterlijk dient 24 uur voor aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de plaatselijke agent van Enotria Travel of ons kantoor in Nederland te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek, indien sprake is van charter vervoer. Index

Wijzigingen door de reiziger
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.
Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 25.- per boeking en eventuele communicatiekosten te vergoeden. Wijzingen zijn mogelijk als de accommodatie akkoord gaat- Voor kosten in verband met wijzingen van vluchten verwijzen wij naar de voorwaarden van de respectievelijke vluchtmaatschappij
Reist u met het vliegtuig, dan dienen voorletters en naam (in verband met de vliegtickets) correct gespeld te zijn. De voor- en achternaam moeten conform paspoort zijn. Wijzigingskosten als gevolg van het niet tijdig melden van eventuele spelfouten, komen voor uw rekening. Index

Klachten
Indien de reiziger in een van de reiscomponenten, auto/accommodatie/extra diensten een onvolkomenheid aantreft dient hij dit direct te melden aan de leverancier van de dienst of het product opdat deze de klacht zo spoedig mogelijk kan verholpen worden. Wordt de klacht niet naar behoren opgelost dan dient de reiziger dat te melden aan Enotria Travel in Amsterdam. Niet in het buitenland gemelde klachten worden niet geaccepteerd door Enotria Travel. Klachten dienen na terugkomst dan wel uiterlijk na 1 maand van de oorspronkelijke retour datum schriftelijk bij Enotria Travel ingediend te worden. Wij zullen er alles aan doen om uw vakantie te doen slagen en nemen klachten zeer serieus. Wij kunnen alleen een passende en goede oplossing aandragen ten tijde van uw vakantie en niet na terugkeer in Nederland. Op alle geschillen tussen Enotria Travel en de reiziger is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter kan van deze geschillen kennis nemen. Voor geschillen mbt vluchten verwijzen wij naar de respectievelijke vluchtmaatschappij. Index

Hinder of last
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Enotria Travel van (voortzetting) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend. Index

Aansprakelijkheid en overmacht
Enotria Travel is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met hierboven bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen. Zonder melding van de tekortkoming vervalt alle aansprakelijkheid van Enotria Travel.
Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met boven bedoelde verwachtingen, is Enotria Travel verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Enotria Travel of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht zoals hieronder beschreven.
Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Wettelijke bedenktijd.
Voor informatie over de wettelijke bedenktijd verwijzen we graag naar de consuwijzer http://www.consuwijzer.nl/thema/kopen-op-afstand. Bij aankopen op afstand en reizen gelden nl andere wettelijke bedenktijden. Index

Hulp en bijstand
Enotria Travel is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat dit o.a. uit extra verblijf en repatriëringkosten. Index

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Index